Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. błogosławionego Gwidona z Montpellier znajduje się w niewielkiej ale pięknej miejscowości Pacanów, słynnej z opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Placówka mieści się przy ulicy Radziwiłłówka 4.

  Misją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej jest troska o możliwie jak najlepsze warunki opiekuńczo – wychowawcze dla prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego wychowanków. Wychowanie dzieci odbywa się w atmosferze rodzinnej, opartej na wartościach chrześcijańskich. 

Placówka współpracuje z rodzinami naturalnymi i zaprzyjaźnionymi wychowanków, opiekunami prawnymi, parafią oraz instytucjami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądami Rodzinnymi, Ośrodkami Adopcyjno – Opiekuńczymi, Szkołami, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi itp. 

Istotnym zadaniem Placówki jest podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin własnych oraz o pozyskanie dla wychowanków zastępczych form wychowania rodzinnego, przede wszystkim rodzin adopcyjnych, zastępczych. Placówka troszczy się również o podtrzymanie kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Praca ta wynika z potrzeby zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju i jak najlepszego przygotowania ich do usamodzielnienia się.

 Do zadań placówki należą:
1. Tworzenie atmosfery domowej (na wzór rodzinnej, potrzebnej do integralnego rozwoju osobowego dziecka).
2. Wspieranie pełnego rozwoju dziecka i budowania poczucia jego bezpieczeństwa oraz motywacji do wypełniania codziennych zadań.
 3. Pomoc w nabywaniu przez wychowanków kultury osobistej, prawidłowych relacji interpersonalnych i umiejętnego życia w społeczeństwie.
4. Wdrażanie wychowanków do odpowiedzialności za własne postępowanie i kształtowanie pozytywnych postaw potrzebnych w dorosłym życiu.
5. Przygotowanie do samodzielności przez naukę rzetelnego wypełniania obowiązków oraz wychowanie do pracy jako zadania życiowego.
6. Troska o pozytywne kontakty wychowanków z rodzicami (opiekunami), bliskimi i środowiskiem lokalnym oraz eliminowanie na miarę możliwości złych wpływów otoczenia.
7. Podejmowanie działań związanych uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków.
8. Wychowanie do życiowej zaradności i umiejętności radzenia sobie z ważnymi problemami.

 
  

  Klauzula informacyjna RODO

 

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa